วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

การบริหารองค์กรด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย Edith Cowan

........Edith Cowan University หรือ ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในปี 1902 ที่เมือง Perth ประเทศออสเตรเลียตะวันตก โดยเป็นวิทยาลัยครูในสมัยนั้น ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของออสเตรเลียตะวันตก มีนักศึกษาประมาณ 23000 คน รวมทั้งนักศึกษาอีกรปะมาณ 3000 คนที่มาจากรประเทศต่างๆกว่า 80 ประเทศ
........ECU เป็นชื่อมหาวิทยาลัยที่ตั้งมาจากชื่อผู้หญิงคนหนึ่งคือ Edith Dicksey Cowan เป็นผู้หญิงคนแรกของรัฐสภาออสเตรเลีย และเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคม
........ECU เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีคุณภาพด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน มีการยืดหย่นไปกับความเป็นจริงของโลก โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านทฤษฎี แต่ก็รู้จักเลือกที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิยัติเพื่อให้สิ่งที่เรียนรู้นั้นมีคุณค่า ด้วยเหตุนี้ ECU จึงมีวิชาเรียนที่เน้นอย่างเข้มแข็งและจริงจังกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
........งานด้านการบริหารองค์กร ICT แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
........1) IT Services ประกอบด้วย
.............IT Service Desk
.............Lab Info Online
.............Elabs
.............Modern Pool
.............Wireless Access
.............ECU Advantage
........2) Generl IT Information
.............IT Business Units
.............IT Service Hours
.............IT Projects

ไม่มีความคิดเห็น:

Edith Cowan University

.....ข้อมูลทั่วไปของ Edith Cowan University : ECU.....
.....ECU เป็นมหาวิยาลัยที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1902 ณ เมือง Perth ปรเทศออสเตรเลียภาคตะวันตก โดยเริ่มแรกเปิดสอนเป็นวิทยาลัยครู ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของออสเตรเลียภาคตะวันตก มีนักศึกษาประมาณ 23,000คน รวมทั้งนักศึกษาป่รมาณ 3,000 คน ที่มาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศ
.....ECUเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศออสเตรเลียที่ตั้งชื่อมาจากชื่อผู้หญิงคนหนึ่งคือ Edith Dicksey Cowan เป็นผู้หญิงคนแรกของรัฐสภาแห่งประเทศออสเตรเลีย และเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคม
.....ECU เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีคุณภาพด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน ชาว ECU มีความภาคภูมิใจในความที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน มีความยืดหยุ่นไปกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยคำนึงถึงความสำคัญของด้านทฤษฎี แต่ก้รู้ที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพื่อให้สิ่งที่เรียนรู้นั้นมีคุณค่ากับผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ ECU จึงมีวิชาเรียนที่มีการเน้นอย่างเข้มแข็งกับการเรียนรู้ด้วยวิธีแก้ปัญหาในชีวิตจริง

.....องค์กรทางเทคโนโลยีของ ECU.....

หน่วยงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

...หน่วยงานทางเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สังกัดสำนักวิทยบริการ
...ประเด็นสัมมนา
...1) การบริหาร

...2) การบริการ

Assoc.Profess.Dr.Daniel Tan

...การสัมมนาเรื่อง การบริหารและการจัดการองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์
...ประเด็นการสัมมนา
...1) การบริหาร

...2) การบริการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

...การสัมมนาเรื่อง การบริหารและการจัดการองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
...ประเด็นสัมมนา
...1) การบริหาร

...2) การจัดการ